Monitor ervaren regeldruk in de medisch specialistische zorg

In opdracht van het Zorginstituut Nederland  ontwikkelde Sira Consulting een herhaalbare meetmethode om de ervaren regeldruk veroorzaakt door transparantie binnen de medisch specialistische zorg in kaart te kunnen brengen.

Regeldruk door kwaliteitsindicatoren

Het Zorginstituut stimuleert met behulp van kwaliteitsindicatoren en informatiestandaarden continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en toegankelijke en betrouwbare kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsindicatoren veroorzaken veel regeldruk. Daarom is er een maximumkader voor deze indicatoren, met als doel de regeldruk te beperken. Dit kader beperkt de regeldruk maar voor een deel. De ene indicator is qua belasting de andere niet en bovendien hangen de ervaren lasten samen met het belang dat men aan een indicator hecht voor eigen gebruik.

Om die reden gaf het Zorginstituut opdracht voor een onderzoek dat de objectieve en ervaren lasten en opbrengsten meet voor de medisch specialistische zorg. De ervaren lasten en opbrengsten zijn gemeten vanuit het perspectief van zorgprofessionals: medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen. Op basis hiervan is een monitor ontworpen die de ontwikkeling van de ervaren lasten en opbrengsten meet én aanknopingspunten identificeert voor lastenvermindering. Het Zorginstituut Nederland is voornemens om de monitor tweejaarlijks uit te voeren.

Resultaten onderzoek

Het eindrapport van Sira Consulting bevat een korte introductie van het onderwerp met aandacht voor de perspectieven van de verschillende samenwerkingspartners, de resultaten van de pilotstudie en de aanbevelingen voor regeldrukvermindering. Daarnaast is ook een handleiding voor de monitor uitgewerkt.

Rol Sira Consulting

Sira Consulting heeft alle aspecten van de gegevensverzameling verzorgd, waaronder een pilotstudie bij 17 zorginstellingen met 51 zorgprofessionals. Tijdens de pilotstudie zijn interviews afgenomen om de begrijpelijkheid, consistentie, validiteit en gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijst te evalueren. Vervolgens is de monitorvragenlijst iteratief doorontwikkeld.

Sira Consulting is gespecialiseerd in het optimaliseren van uitvoering en processen. Het doel daarbij is om uitvoeringsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Dit leidt tot lage uitvoeringskosten, vermindering van regeldruk en betere dienstverlening, zonder dat dit ten koste gaat van het doel van het proces.

Sira Consulting ondersteunt sociale onderneming Talentfabriek010

Sira Consulting heeft in het jaar 2017 de sociale onderneming Talentfabriek010 in Rotterdam ondersteund. Talentfabriek010 is een sociale onderneming met als doelstelling Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt een omgeving te bieden waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen, aan hun netwerk kunnen werken en arbeidsvaardigheden kunnen opdoen, zodat zij in staat zijn die afstand zelf kleiner te maken. Dat doet de Talenfabriek 010 door in de wijken met een laag opleidingsniveau en hoge werkloosheid wijkateliers te starten waar Rotterdammers laagdrempelig terecht kunnen.

Talentfabriek010 loopt tegen belangrijke knelpunten aan. Ten eerste zet de gemeente Rotterdam veel van de gemeentelijke aanbestedingen uit bij grote landelijke bedrijven en organisaties, terwijl lokale initiatieven deze ook prima zouden kunnen invullen. De gemeente heeft nog onvoldoende zicht op lokale sociale ondernemers. Ten tweede weten Rotterdamse bedrijven die een gedeelte van hun gewonnen aanbesteding verplicht maatschappelijk moeten investeren, vaak niet dat ze dit in directe samenspraak met sociale ondernemers kunnen doen.

Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Sira Consulting de belofte uitgesproken vijf goede doelen te ondersteunen in 2017, waaronder Talentfabriek010. Sira Consulting heeft daarom in samenwerking met de Talentfabriek010 een plan van aanpak opgesteld om een bestaand online platform verder te professionaliseren, zodat gemeente en bedrijven beter zicht krijgen op welke sociale ondernemers er lokaal actief zijn. Daarnaast stelde Sira voor om een workshop te houden waarin andere knelpunten worden geïnventariseerd en waar bewustzijn wordt gecreëerd over de mogelijkheden van onderhands aanbesteden.

Bij de gemeente Rotterdam leeft het onderwerp van aanbesteden en sociaal ondernemerschap al volop. De gemeente Rotterdam heeft daarom ook in het najaar van 2017 een actieplan ‘sociaal ondernemen 2017-2018’ gepresenteerd, waarin de belangrijkste behoeften van Talentfabriek010 en verschillende acties daaraan gerelateerd worden benoemd. In 2018 zal de verdere uitwerking en implementatie daarvan plaatsvinden, op nauwe voet gevolgd door Talentfabriek010. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam een experiment gedaan met het uitschrijven van een lokale tender.

Aanvullend hierop heeft Sira Consulting de behoeften van Talentfabriek010 kracht bijgezet. Dit heeft zij gedaan door middel van een gesprek met gemeenteambtenaren en Talentfabriek010, het presenteren van een eigen plan van aanpak met inhoudelijke voorstellen, en het doorlopend contact met de gemeente Rotterdam.

Sira Consulting zet de bloemetjes buiten tijdens NLdoet

De medewerkers van Sira Consulting hebben de handen flink uit de mouwen gestoken in het kader van NLdoet 2018, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Op 9 maart gaf het team van Sira Consulting acte de présence in verpleeghuis Careyn Swellengrebel in Utrecht, waar zorgteams verpleeghuiszorg en dagverzorging op maat bieden aan bewoners met uiteenlopende zorgbehoeftes. Swellengrebel is onderdeel van Careyn, een zorgorganisatie met een breed aanbod van diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg in de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.

Om de leefomgeving van de verpleeghuisbewoners op te fleuren, zijn verschillende klussen uitgevoerd. Zo is het altaar in de kerk geschuurd en voorzien van een nieuwe laag verf. Daarnaast zijn de balkons en het terras schoongemaakt en ingericht. Verder zijn samen met bewoners nieuwe bloempotten gevuld met aarde en mooie planten. Het resultaat mag er zijn. De sfeer in de kerk heeft een positieve impuls gekregen en de bewoners kunnen volop genieten van de opgefriste buitenruimte. Een prima timing, met het voorjaar in het nabije vooruitzicht. Zie hieronder de fotoreportage voor een impressie van de uitgevoerde klussen.

Sira Consulting is een maatschappelijk betrokken organisatie en vindt het belangrijk om dit ook tot uitdrukking te brengen in haar activiteiten. Dit past bij een onderzoeks- en adviesbureau dat bij het uitvoeren van projecten graag alle belanghebbende partijen betrekt en met de voeten in de klei staat. De deelname aan NLdoet staat daarom niet op zich. Ook op andere manieren wordt de daad bij het woord gevoegd en een directe bijdrage geleverd aan maatschappelijke vooruitgang. Sira Consulting investeert bijvoorbeeld in meerdere goede doelen.

sdr

Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: maart

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 3: maart.

De verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels gepubliceerd, de posters hangen en er wordt gedebatteerd. Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste thema’s van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? Kijkend naar de G4 gemeenten en twaalf andere grote gemeenten verdeeld over Nederland komen de volgende thema’s in de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste partijen het sterkst terug.

Regeldruk

Vooral de VVD, D66 en het CDA vinden de vermindering van regeldruk belangrijk. De verschillende partijen gaan vooral in op de regeldruk voor het MKB. Ondernemers moeten volgens de lokale partijen minder belemmeringen ervaren door regels en meer vrijheid krijgen. Een voorbeeld hiervan is dat winkeliers zelf hun openingstijden bepalen. Een aantal partijen wil regelluwe initiatieven ook stimuleren in zowel het sociale domein (in de vorm van regelarme bijstand) als het economische domein (in de vorm van freezones, waarbij regels soepeler zijn en burgers de ruimte krijgen om eigen initiatieven te realiseren). Daarnaast vindt een aantal partijen de evaluatie van nieuwe regels belangrijk. Alleen bij een positieve evaluatie blijven de regels in werking. Op die manier is er volgens hen minder sprake van verouderde en overbodige regels.

Tegenprestatie bij bijstandsuitkering

In alle gemeenten speelt de bijstandsuitkering een rol. Vaak gaat het om de vraag of een verplichte tegenprestatie door bijstandsgerechtigden in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gewenst is. VVD en CDA zijn hier groot voorstander van. PvdA, GroenLinks en SP zijn in de meeste gemeenten tegen de tegenprestatie en vinden voornamelijk dat mensen die werken, ook een normaal salaris verdienen.

Autovrije of autoluwe binnenstad en milieuzones

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Leiden buigen zich over de vraag of het een goed idee is om de binnenstad autovrij dan wel autoluw te maken. Daarnaast speelt de uitbreiding of invoering van een milieuzone bij alle G4-gemeenten een rol. Dit om vervuilende auto’s, busjes of vrachtwagens te weren uit de (binnen)stad. De lokale partijen van GroenLinks willen beide ideeën graag realiseren, in tegenstelling tot de lokale VVD-partijen. De resterende partijen wisselen per gemeente van mening.

Directere democratie

Bij het thema directe democratie is de discussie of je burgers vaker of juist minder vaak om hun mening moet vragen, bijvoorbeeld via referenda. De lokale SP-partijen willen graag dat er (meer) referenda plaatsvinden om de burgers om raad te vragen. In tegenstelling tot CDA en VVD, zij vinden vaak dat de burgers genoeg inspraak hebben door middel van het kiezen van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Cameratoezicht

Een belangrijke vraag is of er meer cameratoezicht moet komen, bijvoorbeeld op plaatsen waar veel overlast is of in de binnenstad. D66 en GroenLinks zien weinig in dit voorstel en zijn van mening dat het middel niet effectief genoeg is. De achterliggende vraag is of de burgers hun privacy willen opgeven voor meer veiligheid en of deze veiligheid daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Ruimtelijke plannen

Over de ruimtelijke plannen rijzen de vragen of de bouw van meer sociale huurwoningen wenselijk is, of er windmolens mogen komen en of woningbouw de plaats van groen in mag nemen. Daarnaast zijn GroenLinks en SP, in alle gemeenten met een vliegveld in de omgeving, tegen een eventuele uitbreiding van het vliegveld. De andere partijen wisselen hierover lokaal van mening.

21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna weten we op welke thema’s de focus ligt en welke richting de gemeenten op gaan in de nieuwe periode.

Bronnen:
stemwijzer.nl, mijnstem.nl, kieswijzer.nl en kieskompas.nl
– verkiezingsprogramma’s lokale partijen

De MKB-test gaat van start

De MKB-test gaat van start. Donderdag 22 februari gaf Mona Keijzer aan dat het eerste dossier is aangemeld om te starten met de MKB-test. “Alles is er gereed voor”, aldus de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Regeldruk komt hard aan bij het MKB

In Nederland maakt 99,8 procent van alle ondernemingen onderdeel uit van het MKB, aldus CBS. Midden- en kleinbedrijven zijn hiermee de ruggengraat van de Nederlandse economie. Voormalig minister van economische zaken Henk Kamp signaleerde ruim een jaar geleden al dat door een gebrek aan capaciteit de regeldruk juist het zwaarst drukt bij de kleine ondernemingen. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het monitoren van veranderingen in wet- en regelgeving is voor hen een grote uitdaging.

Meer aandacht voor het MKB

In verhouding tot grotere ondernemingen hebben MKB vaak niet de ruimte, de tijd en het personeel om zich te verdiepen in huidige en toekomstige regelgeving. Met de komst van de MKB-test wordt er in het beleidsproces meer aandacht besteed aan de effecten van regelgeving op het MKB. Dit moet de positie van het MKB versterken.

De MKB-test: door en voor ondernemers

Tijdens het algemeen overleg ‘Ondernemen en Bedrijfsfinanciering’ liet staatssecretaris Mona Keijzer weten dat de opzet van de MKB-toets tot stand is gebracht samen met MKB Nederland en Ondernemend Nederland,. Tevens bevestigde de staatssecretaris dat er tijdens het uitvoeren van de MKB-test gewerkt gaat worden met panels die bestaan uit ondernemers van midden- en kleinbedrijven. De MKB-test zal worden toegepast bij alle beleidswijzigingen met substantiële gevolgen voor het MKB.

Dossiers: thuiskopievergoeding en Winkeltijdenwet

De staatssecretaris kondigde aan dat het eerste dossier voor de MKB-test inmiddels is aangemeld. Het eerste dossier waarbij de MKB test wordt uitgevoerd is de Thuiskopievergoeding. Ook gaf de staatssecretaris aan dat bezien zal worden of de MKB test ook bij de herziening van de Winkeltijdenwet kan worden uitgevoerd.

Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: januari

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, een belangrijke dag voor het lokale bestuur. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 2: januari.

Benoeming burgemeesters

De Tweede Kamer heeft besloten om de bepaling dat burgemeesters worden benoemd door de regering uit de Grondwet te halen. Het voorstel hiertoe van D66 kon rekenen op een grote meerderheid. De gekozen burgemeester is hiermee echter nog allerminst een feit. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarnaast verschillen partijen van inzicht over de wijze waarop de burgemeesters dan wél moet worden aangewezen.

Hoge opkomst verwacht

Een ruime meerderheid van de Nederlanders gaat naar de stembus. Dat blijkt uit onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy onder ruim duizend respondenten. Kiezers vinden met name onderwerpen als welzijn, zorg, veiligheid, openbare ruimte, verkeer en parkeren belangrijk. Opvallend is dat 57% van de kiezers aangeeft géén vertrouwen te hebben in de lokale politiek en de helft niet weet wie de burgemeester is.

Actieplan lokale democratie

Minister Ollongren (BZK) herkent zich in het standpunt van raadsleden dat zij te weinig invloed hebben op regionale besluitvorming. Zie hierover ons bericht van december. Ze geeft aan dat de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gewijzigd om de politieke verantwoording te verbeteren. Een beleidsbrief over de kaders voor deze wijziging verschijnt dit voorjaar. In de zomer komt de minister met een actieplan versterking lokale democratie.

Jongste raadslid

De jongste verkiezingskandidaat van Nederland is Feline van Doorn. Met haar 16 jaar mag ze zelf nog niet stemmen. Ze staat elfde op de lijst voor de Progressieve Lokale PvdA Barendrecht.

Sira Consulting is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het adviseren van overheden op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, uitvoering en toezicht. Door het terugdringen van de regeldruk, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, zijn gemeenten onder andere in staat om economie, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te stimuleren. In opdracht van BZK heeft Sira Consulting de kosten van gemeenten berekend voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen.

Resultaten monitor basisregistraties Utrecht 2017

Monitor basisregistraties 2017: Gemeente Utrecht

Onderzoekers van de gemeente Utrecht hebben in 2017 de toepassing van basisregistraties in negen gemeentelijke processen onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de belemmeringen bij het gebruik van basisregistraties. Daarnaast heeft de monitor tot doel om kansen te identificeren om gemeentelijke processen, met behulp van basisregistraties, efficiënter en klantgerichter te maken.

Afsluitende bijeenkomst en resultaten

Ter afsluiting van het onderzoek en als startpunt om aan de slag te gaan met de implementatie van de verbetervoorstellen uit het onderzoek vond dinsdag 6 februari een bijeenkomst plaats.

Hierin werden de resultaten van de monitor gepresenteerd aan andere organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht. Tijdens de bijeenkomst mocht het publiek vragen stellen aan een panel. Dit panel bestond uit deelnemers van de monitor en bronhouders van basisregistraties. Ook Joland van der Heijden, die vanuit Sira Consulting de onderzoekers ondersteunt en in 2014 de methodiek heeft ontwikkeld, mocht aanschuiven als panellid.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is al gestart met de implementatie van de verbetervoorstellen. Zo wordt er bijvoorbeeld een kenniswiki ontwikkeld om gebruikers inzicht te bieden in de mogelijkheden van basisregistraties.

Rol Sira Consulting

Bij aanvang van het project hebben wij (Sira Consulting) een training verzorgd voor de onderzoekers van de gemeente. Gedurende het project konden de onderzoekers bij ons terecht voor vragen en hebben wij de kwaliteit van de uitvoering en de samenhang van de onderzoeksresultaten geborgd. Ook hebben wij werksessies begeleid om verbetermogelijkheden te identificeren die procesoverstijgend toegevoegde waarde hebben voor de gemeente.

De monitor is in 2017 uitgevoerd in G4-verband. De vier gemeenten hebben vijf gezamenlijke processen onderzocht, zodat kennis, ervaringen en best practices kunnen worden uitgewisseld.

Terugblik week 5

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 5. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


Autoriteit woningcorporaties (Aw) zoekt samenwerking

In het jaarplan schetst de Aw dat een toezichthouder in de huidige tijd zich niet kan beperken tot het strikte toezien op naleving van de wet- en regelgeving. De Aw wil daarom meer dan voorheen haar afwegingen maken samen met haar doelgroepen en relaties. Het doel is effectiever en efficiënter toezicht met lagere verantwoordingslasten.

Sira Consulting heeft in opdracht van Aedes de verantwoordingslasten in kaart gebracht, om de dialoog met onder andere Aw te ondersteunen.

Bron: Autoriteit woningcorporaties


Rapport Handhavingslasten Energielabel C-verplichting gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil vanaf 2023 een energielabel C of beter verplicht stellen voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2. Gemeenten worden bevoegd gezag voor de handhaving van deze verplichting.

Sira Consulting heeft in kaart gebracht welke uitvoeringslasten kunnen worden verwacht als gevolg van deze nieuwe taak. Het bijbehorende rapport in inmiddels gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid.nl


Voorlichtingscampagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ van start

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) in werking. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een handleiding gepubliceerd voor de implementatie van de AVG.

Verder is de Autoriteit Persoonsgegevens nu gestart met een voorlichtingscampagne rondom nieuwe privacywetgeving, onder de naam ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. De campagne is erop gericht organisaties te informeren over hoe zij de nieuwe regels kunnen naleven. Ook VNG is gestart met een voorlichtingscampagne

Bedrijven en overheden die grote hoeveelheden gegevens verwerken die te herleiden zijn tot personen, moeten de privacy van deze personen kunnen waarborgen. Nieuw zijn hierbij het recht op overdracht (dataportabiliteit) en het recht om ‘vergeten’ te worden (vergetelheid). De overige rechten bestaan nu al onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ook is er recht van inzage en een informatieplicht. Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben er recht op te weten welke gegevens dit zijn, waarvoor deze worden gebruikt en met de gegevens worden gedeeld. Daarnaast moeten organisaties personen actief informeren over verwerkingen van persoonsgegevens.

Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van de wet in Europa besproken en geeft de Commissie aan waar organisaties en overheden volgens haar nog aandacht aan moeten besteden. Daarnaast lanceerde de Commissie een online tool waarmee burgers, ondernemers en andere organisaties zich wegwijs kunnen maken in de AVG.

Overigens is er niet alleen werk aan de winkel bij overheden, ook burgers zullen zorgvuldiger moeten omgaan met hun persoonsgegevens. Politico stipt aan dat dit besef nog maar mondjesmaat doordringt bij burgers.

Bronnen: Europa.nu, VNG Realisatie, Europa Decentraal, Politico


Digicommissaris Eenhoorn draagt taken over aan Raymond Knops (BZK)

Op 17 januari 2018 is ingestemd met het Digiprogramma 2018 en de nieuwe sturing op de Digitale Overheid. Het dossier Digitale Overheid is hiermee voortaan de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops. Hiermee komt een eind aan de opdracht van Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘de Digicommissaris’.

Knops is portefeuillehouder digitale overheid voor zowel burgers als bedrijven. Voorheen waren de taken voor burgers (BZK) en bedrijven (EZ) ondergebracht bij twee verschillende ministeries

Bron: DigiCommissaris


Kabinet reageert op WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’

De WRR stelt in haar rapport dat de overheid in toenemende mate een beroep doet op de redzaamheid van mensen, terwijl de menselijke vermogens daartoe begrensd zijn. Daarmee ontstaat een verschil tussen wat de overheid van burgers verwacht en dat wat zij daadwerkelijk aankunnen. Volgens de WRR moet de overheid niet alleen rekening houden met het denkvermogen van mensen, maar ook met het “doenvermogen”.

Het kabinet geeft in een kamerbrief aan het rapport als een aanmoediging te zien om inzichten in gedragskennis te gebruiken om de effectiviteit en legitimiteit van het overheidshandelen te versterken. Het kabinet wil dat er een tweede natuur ontstaat waarbij wordt uitgaan van een realistisch burgerperspectief.

Bron: WRR


Groenlinks wil opheldering over online formulieren van gemeenten

GroenLinks is bezorgd over de digitale toegankelijkheid van gemeenten. Gemeenten gebruiken steeds meer digitale formulieren waarin ze om persoonsgegevens vragen aan burgers die digitaal vragen willen stellen. De formulieren werpen soms hindernissen op voor burgers.

Bron: Binnenlands Bestuur


Burgers onvoldoende beschermd tegen geautomatiseerde overheidsbesluiten

De burger is onvoldoende juridisch beschermd wanneer de overheid computers gebruikt bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW, toeslagen en belastingen. Dat stelt Marlies van Eck in haar proefschrift voor Tilburg University.

Doordat de beslisregels van de computer en de aannames van programmeurs niet zichtbaar zijn, kunnen rechters niet goed controleren of besluiten wel juist zijn. Ook kunnen besluiten worden overgenomen door andere overheidsorganen.

Van Eck stelt dat de instructies aan de computer openbaar en toegankelijk moeten worden gesteld, op dusdanige wijze dat ook mensen die geen verstand hebben van programmeren besluiten kunnen begrijpen.

Bron: Binnenlands Bestuur


ATR: Regeldrukeffecten van de Wijziging van de Kieswet niet in kaart gebracht

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. De wijziging moet het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar maken.

ATR concludeert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn aangetoond, maar dat er ook minder belastende alternatieven zijn. Ook adviseert ATR de regeldrukeffecten van het voorstel conform de landelijke methodiek in beeld te brengen.

Bron: ATR


Huizen van het gas halen geeft hoge kosten voor bewoners

Lage- en middeninkomens komen financieel in de problemen als zij hun woning zonder gas gaan verwarmen. Voor een rijtjeshuis kost het naar schatting 18.000 euro om gasloos te worden.

Bron: AD.nl


Werkgevers maken weinig gebruik van subsidiemogelijkheden

Subsidies, premiekortingen en andere loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door veel werkgevers niet benut. De administratieve lasten wegen niet op tegen de voordelen. Met de invoering van Europese privacywetgeving (de AVG of GDPR) in mei dit jaar verwacht men dat deze drempel alleen maar hoger wordt.

Bron: Baaz.nl

Terugblik week 4

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 4. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


Subsidiebeleid Tiel is niet SMART

De mate van doeltreffendheid van de subsidies die worden verstrekt door de gemeente Tiel zijn niet vast te stellen. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie laat zien dat de doelstellingen van de gemeente te weinig richting geven aan de gesubsidieerde instellingen.

Uit de subsidie-evaluaties die Sira Consulting het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, blijkt de gemeente Tiel op dit vlak niet uniek. Ook andere organisaties, zowel landelijk als decentraal, formuleren (subsidie)beleid waarbij de doelstellingen niet SMART worden vastgesteld.

Bron: Binnenlands Bestuur


Omgevingswet: RVS brengt advies uit over de Invoeringswet en AMvB’s

Op 22 december heeft Raad van State advies uitgebracht over de vier ontwerp-AMvB’s en het voorstel voor de Invoeringswet voor de Omgevingswet. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering.

Het voorstel voor de invoeringswet wordt daarna aangeboden aan de Tweede Kamer. De AMvB’s worden na verwerking van het advies van de Raad van State vastgesteld en in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: omgevingswebportaal.nl

Sira Consulting heeft in 2017 de financiële gevolgen van de vier AMvB’s en de invoeringswet in kaart gebracht. De rapporten zijn te vinden via de onderstaande links:

Eindrapport financiële effecten invoeringswet (pdf)

Eindrapport financiële effecten AMvB’s Omgevingswet (pdf)


Omgevingswet: Voorstel wijziging Awb in internetconsultatie

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet op onderdelen aangepast worden om aan te sluiten op het nieuwe omgevingsrecht. Het voorstel voor de wijziging van de Awb is deze week de internetconsultatie ingegaan. Belanghebbenden kunnen reageren tot uiterlijk 18 mei.

Bron: VNG


Ollongren wil lagere overhead bij woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) wil de administratieve lasten en overhead voor woningcorporaties verlagen. Ze merkt dit op naar aanleiding van vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA). Een verantwoorde verlaging van de administratieve- en toezichtslasten moet ervoor zorgen dat woningcorporaties hun publieke taken beter kunnen uitvoeren.

Bron: vastgoedmarkt.nl

Sira Consulting heeft in 2017 de administratieve lasten als gevolg van de Woningwet in kaart gebracht voor Aedes. Het rapport is te downloaden via de onderstaande link:

Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties (pdf)


De Tijd: het fiscale systeem in België moet op de schop

Een column in De Tijd roept op het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen. Het belastingstelsel wordt getypeerd als een jungle met uitzondering op uitzondering. Terwijl juist eenvoud een basisvoorwaarde is om de administratieve lasten voor de overheid en de belastingplichtige te verminderen. Complexiteit is, aldus de schrijvers, alleen in het voordeel van gespecialiseerde bedrijven.

Zij roepen op elke fiscale maatregel te koppelen aan één, hooguit twee meetbare doelstellingen, zodat maatregelen kunnen worden geëvalueerd op effectiviteit en efficiëntie.

Bron: De Tijd

Sira Consulting heeft in België onderzoek verricht naar de invloed van onder andere fiscale regelgeving op Belgische horecabedrijven. Ook uit dit onderzoek bleek dat ondernemen in België wordt bemoeilijkt door de complexe regelgeving.

Meting van de gevolgen van regelgeving bij Belgische horecabedrijven (pdf)


Gemeenten krijgen gezamenlijk besloten netwerk voor data

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur-Netwerk (GGI-Netwerk) moet het mogelijk maken om data veilig uit te wisselen tussen (decentrale) overheden. Het GGI-Netwerk wordt onderdeel van het afsprakenstelsel Diginetwerk en wordt gerealiseerd door VNG-Realisatie en Logius.

Uitwisseling van gegevens draagt bij aan lagere regeldruk bij burgers en bedrijven, lagere uitvoeringslasten voor de overheid zelf en lagere maatschappelijke kosten door minder fraude.

Bron: Binnenlands Bestuur

In de praktijk blijken de voordelen van (her)gebruik gegevens lang niet altijd te worden verzilverd. Sira Consulting ondersteunt onder andere de G4-gemeenten om optimalisatiemogelijkheden voor het (her)gebruik van gegevens te identificeren.


Experiment zorgt voor minder regels op scholen

De minister van onderwijs, Arie Slob, onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Uit een pilot blijkt dat scholen minder werkdruk ervaren na vereenvoudiging van het schoolplan.

Ook voor de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs wordt onderzocht of deze op alle scholen in het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Ouders kunnen dan voortaan maximaal twee dagen per jaar een educatieve activiteit ondernemen met hun kind onder schooltijd.

Bronnen: PO-raad; brief aan de Tweede Kamer

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren.


Vervolgtraject ‘(Ont)regel de zorg’ op 30 januari van start.

In vervolgtraject van ‘(ont)regel de zorg gaan zorgprofessionals met steun van het ministerie van VWS en samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Minister De Jong van VWS geeft op 30 januari het officiële startsein.

Bron: Skipr; Zorgvisie

Terugblik week 3

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 3. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


FD: Het toezicht op de woningcorporaties is doorgeslagen

Uit een rondgang van FD langs corporatiebestuurders, gesprekken met toezichthouders en informatie uit documenten blijkt dat het hoognodig was dat er meer en beter gelet werd op de besteding van het geld voor corporatiewoningen, maar het nieuwe toezicht is te rigide en gaat mank aan een overdaad aan regels. Met als gevolg dat bijvoorbeeld verduurzaming in de woningbouw in het gedrang komt.

Naast eigen onderzoek, baseert FD zich in het artikel ook op onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd voor Aedes.

Bron: FD


Regeldruk in het onderwijs neemt toe

Ondanks de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’, uitgevoerd om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk. Dat blijkt uit het rapport ‘Regeldruk en de Regeldrukagenda’ dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gepubliceerd.

Bronnen: OCW, PO-Raad, Trouw


VNO-NCW en MKB Nederland: Stel handhaving nieuwe privacywet UAVG jaar uit

De ondernemersorganisaties hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming een jaar uit te stellen. De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet, aldus voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemingsorganisaties om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ook willen zij dat de Autoriteit meer rekening houdt met kansen voor datagedreven innovatie. Ten slotte constateren zij dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. De ondernemersorganisaties willen concreet inzicht in de gegevens die ondernemers mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.’

Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW


Sorgdrager leidt nieuwe taskforce circulaire economie

Winnie Sorgdrager gaat leiding geven aan de Taskforce herijking afvalstoffen. Deze taskforce gaat belemmeringen in wetgeving onderzoeken. Ook de uitvoering wordt tegen het licht gehouden, om belemmeringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving in kaart te brengen. Eind 2019 rapporteert Sorgdrager haar bevindingen aan het kabinet.

Bron: Binnenlands bestuur


Minister De Jonge wil met verzond verstand vormgegeven wetten

In december zijn de wetsvoorstellen voor de aanpassing van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet forensische zorg (Wfz) aangeboden aan de Eerste Kamer.

Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer vorige week heeft minister De Jonge van VWS aangegeven in overleg te gaan met de sector om te bezien hoe hoge administratieve lasten als gevolg van de wetsvoorstellen kunnen worden voorkomen. Op 23 januari vindt er stemming plaats over de wetsvoorstellen.

Sira Consulting heeft in het verleden uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van wetten in de zorg voor de lasten van zowel zorgaanbieders als patiënten.

Bron: Zorgvisie


Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State

Staatssecretaris Knops van BZK heeft het wetsvoorstel ‘Digitale overheid’ voorgelegd aan Raad van State, nadat eerder door de ministerraad werd ingestemd met het voorstel.

De Wet digitale overheid omvat regels over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid, over informatieveiligheid en over het verplicht gebruik van open standaarden. De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die in de wet worden aangewezen, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Bron: Digitaleoverheid.nl


Gevolgen van de harde brexit in kaart

De administratieve lasten die erbij komen voor ondernemers, als Brussel en Londen vóór hun scheiding geen handelsakkoord sluiten, kost Nederlandse bedrijven jaarlijks alleen al 387 tot 627 miljoen euro. De gevolgen van een zogeheten harde brexit verschillen per sector, maar sommige sectoren worden flink geraakt. Vleesbedrijven moeten door administratieve lasten en markttoegangseisen vrezen voor een jaarlijkse strop van ongeveer 10 tot 28 miljoen euro. Voor de snijbloemensector is dat 4,4 tot 7,3 miljoen. De kosten van nieuwe (douane)formaliteiten kunnen zelfs oplopen tot ruim 600 miljoen euro.

Bron: Europa.nu