Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: januari

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, een belangrijke dag voor het lokale bestuur. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 2: januari.

Benoeming burgemeesters

De Tweede Kamer heeft besloten om de bepaling dat burgemeesters worden benoemd door de regering uit de Grondwet te halen. Het voorstel hiertoe van D66 kon rekenen op een grote meerderheid. De gekozen burgemeester is hiermee echter nog allerminst een feit. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarnaast verschillen partijen van inzicht over de wijze waarop de burgemeesters dan wél moet worden aangewezen.

Hoge opkomst verwacht

Een ruime meerderheid van de Nederlanders gaat naar de stembus. Dat blijkt uit onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy onder ruim duizend respondenten. Kiezers vinden met name onderwerpen als welzijn, zorg, veiligheid, openbare ruimte, verkeer en parkeren belangrijk. Opvallend is dat 57% van de kiezers aangeeft géén vertrouwen te hebben in de lokale politiek en de helft niet weet wie de burgemeester is.

Actieplan lokale democratie

Minister Ollongren (BZK) herkent zich in het standpunt van raadsleden dat zij te weinig invloed hebben op regionale besluitvorming. Zie hierover ons bericht van december. Ze geeft aan dat de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gewijzigd om de politieke verantwoording te verbeteren. Een beleidsbrief over de kaders voor deze wijziging verschijnt dit voorjaar. In de zomer komt de minister met een actieplan versterking lokale democratie.

Jongste raadslid

De jongste verkiezingskandidaat van Nederland is Feline van Doorn. Met haar 16 jaar mag ze zelf nog niet stemmen. Ze staat elfde op de lijst voor de Progressieve Lokale PvdA Barendrecht.

Sira Consulting is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het adviseren van overheden op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, uitvoering en toezicht. Door het terugdringen van de regeldruk, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, zijn gemeenten onder andere in staat om economie, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te stimuleren. In opdracht van BZK heeft Sira Consulting de kosten van gemeenten berekend voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen.

Resultaten monitor basisregistraties Utrecht 2017

Monitor basisregistraties 2017: Gemeente Utrecht

Onderzoekers van de gemeente Utrecht hebben in 2017 de toepassing van basisregistraties in negen gemeentelijke processen onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de belemmeringen bij het gebruik van basisregistraties. Daarnaast heeft de monitor tot doel om kansen te identificeren om gemeentelijke processen, met behulp van basisregistraties, efficiënter en klantgerichter te maken.

Afsluitende bijeenkomst en resultaten

Ter afsluiting van het onderzoek en als startpunt om aan de slag te gaan met de implementatie van de verbetervoorstellen uit het onderzoek vond dinsdag 6 februari een bijeenkomst plaats.

Hierin werden de resultaten van de monitor gepresenteerd aan andere organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht. Tijdens de bijeenkomst mocht het publiek vragen stellen aan een panel. Dit panel bestond uit deelnemers van de monitor en bronhouders van basisregistraties. Ook Joland van der Heijden, die vanuit Sira Consulting de onderzoekers ondersteunt en in 2014 de methodiek heeft ontwikkeld, mocht aanschuiven als panellid.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is al gestart met de implementatie van de verbetervoorstellen. Zo wordt er bijvoorbeeld een kenniswiki ontwikkeld om gebruikers inzicht te bieden in de mogelijkheden van basisregistraties.

Rol Sira Consulting

Bij aanvang van het project hebben wij (Sira Consulting) een training verzorgd voor de onderzoekers van de gemeente. Gedurende het project konden de onderzoekers bij ons terecht voor vragen en hebben wij de kwaliteit van de uitvoering en de samenhang van de onderzoeksresultaten geborgd. Ook hebben wij werksessies begeleid om verbetermogelijkheden te identificeren die procesoverstijgend toegevoegde waarde hebben voor de gemeente.

De monitor is in 2017 uitgevoerd in G4-verband. De vier gemeenten hebben vijf gezamenlijke processen onderzocht, zodat kennis, ervaringen en best practices kunnen worden uitgewisseld.

Terugblik week 5

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 5. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


Autoriteit woningcorporaties (Aw) zoekt samenwerking

In het jaarplan schetst de Aw dat een toezichthouder in de huidige tijd zich niet kan beperken tot het strikte toezien op naleving van de wet- en regelgeving. De Aw wil daarom meer dan voorheen haar afwegingen maken samen met haar doelgroepen en relaties. Het doel is effectiever en efficiënter toezicht met lagere verantwoordingslasten.

Sira Consulting heeft in opdracht van Aedes de verantwoordingslasten in kaart gebracht, om de dialoog met onder andere Aw te ondersteunen.

Bron: Autoriteit woningcorporaties


Rapport Handhavingslasten Energielabel C-verplichting gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil vanaf 2023 een energielabel C of beter verplicht stellen voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2. Gemeenten worden bevoegd gezag voor de handhaving van deze verplichting.

Sira Consulting heeft in kaart gebracht welke uitvoeringslasten kunnen worden verwacht als gevolg van deze nieuwe taak. Het bijbehorende rapport in inmiddels gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid.nl


Voorlichtingscampagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ van start

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) in werking. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een handleiding gepubliceerd voor de implementatie van de AVG.

Verder is de Autoriteit Persoonsgegevens nu gestart met een voorlichtingscampagne rondom nieuwe privacywetgeving, onder de naam ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. De campagne is erop gericht organisaties te informeren over hoe zij de nieuwe regels kunnen naleven. Ook VNG is gestart met een voorlichtingscampagne

Bedrijven en overheden die grote hoeveelheden gegevens verwerken die te herleiden zijn tot personen, moeten de privacy van deze personen kunnen waarborgen. Nieuw zijn hierbij het recht op overdracht (dataportabiliteit) en het recht om ‘vergeten’ te worden (vergetelheid). De overige rechten bestaan nu al onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ook is er recht van inzage en een informatieplicht. Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben er recht op te weten welke gegevens dit zijn, waarvoor deze worden gebruikt en met de gegevens worden gedeeld. Daarnaast moeten organisaties personen actief informeren over verwerkingen van persoonsgegevens.

Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van de wet in Europa besproken en geeft de Commissie aan waar organisaties en overheden volgens haar nog aandacht aan moeten besteden. Daarnaast lanceerde de Commissie een online tool waarmee burgers, ondernemers en andere organisaties zich wegwijs kunnen maken in de AVG.

Overigens is er niet alleen werk aan de winkel bij overheden, ook burgers zullen zorgvuldiger moeten omgaan met hun persoonsgegevens. Politico stipt aan dat dit besef nog maar mondjesmaat doordringt bij burgers.

Bronnen: Europa.nu, VNG Realisatie, Europa Decentraal, Politico


Digicommissaris Eenhoorn draagt taken over aan Raymond Knops (BZK)

Op 17 januari 2018 is ingestemd met het Digiprogramma 2018 en de nieuwe sturing op de Digitale Overheid. Het dossier Digitale Overheid is hiermee voortaan de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops. Hiermee komt een eind aan de opdracht van Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘de Digicommissaris’.

Knops is portefeuillehouder digitale overheid voor zowel burgers als bedrijven. Voorheen waren de taken voor burgers (BZK) en bedrijven (EZ) ondergebracht bij twee verschillende ministeries

Bron: DigiCommissaris


Kabinet reageert op WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’

De WRR stelt in haar rapport dat de overheid in toenemende mate een beroep doet op de redzaamheid van mensen, terwijl de menselijke vermogens daartoe begrensd zijn. Daarmee ontstaat een verschil tussen wat de overheid van burgers verwacht en dat wat zij daadwerkelijk aankunnen. Volgens de WRR moet de overheid niet alleen rekening houden met het denkvermogen van mensen, maar ook met het “doenvermogen”.

Het kabinet geeft in een kamerbrief aan het rapport als een aanmoediging te zien om inzichten in gedragskennis te gebruiken om de effectiviteit en legitimiteit van het overheidshandelen te versterken. Het kabinet wil dat er een tweede natuur ontstaat waarbij wordt uitgaan van een realistisch burgerperspectief.

Bron: WRR


Groenlinks wil opheldering over online formulieren van gemeenten

GroenLinks is bezorgd over de digitale toegankelijkheid van gemeenten. Gemeenten gebruiken steeds meer digitale formulieren waarin ze om persoonsgegevens vragen aan burgers die digitaal vragen willen stellen. De formulieren werpen soms hindernissen op voor burgers.

Bron: Binnenlands Bestuur


Burgers onvoldoende beschermd tegen geautomatiseerde overheidsbesluiten

De burger is onvoldoende juridisch beschermd wanneer de overheid computers gebruikt bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW, toeslagen en belastingen. Dat stelt Marlies van Eck in haar proefschrift voor Tilburg University.

Doordat de beslisregels van de computer en de aannames van programmeurs niet zichtbaar zijn, kunnen rechters niet goed controleren of besluiten wel juist zijn. Ook kunnen besluiten worden overgenomen door andere overheidsorganen.

Van Eck stelt dat de instructies aan de computer openbaar en toegankelijk moeten worden gesteld, op dusdanige wijze dat ook mensen die geen verstand hebben van programmeren besluiten kunnen begrijpen.

Bron: Binnenlands Bestuur


ATR: Regeldrukeffecten van de Wijziging van de Kieswet niet in kaart gebracht

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. De wijziging moet het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar maken.

ATR concludeert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn aangetoond, maar dat er ook minder belastende alternatieven zijn. Ook adviseert ATR de regeldrukeffecten van het voorstel conform de landelijke methodiek in beeld te brengen.

Bron: ATR


Huizen van het gas halen geeft hoge kosten voor bewoners

Lage- en middeninkomens komen financieel in de problemen als zij hun woning zonder gas gaan verwarmen. Voor een rijtjeshuis kost het naar schatting 18.000 euro om gasloos te worden.

Bron: AD.nl


Werkgevers maken weinig gebruik van subsidiemogelijkheden

Subsidies, premiekortingen en andere loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door veel werkgevers niet benut. De administratieve lasten wegen niet op tegen de voordelen. Met de invoering van Europese privacywetgeving (de AVG of GDPR) in mei dit jaar verwacht men dat deze drempel alleen maar hoger wordt.

Bron: Baaz.nl

Terugblik week 4

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 4. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


Subsidiebeleid Tiel is niet SMART

De mate van doeltreffendheid van de subsidies die worden verstrekt door de gemeente Tiel zijn niet vast te stellen. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie laat zien dat de doelstellingen van de gemeente te weinig richting geven aan de gesubsidieerde instellingen.

Uit de subsidie-evaluaties die Sira Consulting het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, blijkt de gemeente Tiel op dit vlak niet uniek. Ook andere organisaties, zowel landelijk als decentraal, formuleren (subsidie)beleid waarbij de doelstellingen niet SMART worden vastgesteld.

Bron: Binnenlands Bestuur


Omgevingswet: RVS brengt advies uit over de Invoeringswet en AMvB’s

Op 22 december heeft Raad van State advies uitgebracht over de vier ontwerp-AMvB’s en het voorstel voor de Invoeringswet voor de Omgevingswet. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering.

Het voorstel voor de invoeringswet wordt daarna aangeboden aan de Tweede Kamer. De AMvB’s worden na verwerking van het advies van de Raad van State vastgesteld en in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: omgevingswebportaal.nl

Sira Consulting heeft in 2017 de financiële gevolgen van de vier AMvB’s en de invoeringswet in kaart gebracht. De rapporten zijn te vinden via de onderstaande links:

Eindrapport financiële effecten invoeringswet (pdf)

Eindrapport financiële effecten AMvB’s Omgevingswet (pdf)


Omgevingswet: Voorstel wijziging Awb in internetconsultatie

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet op onderdelen aangepast worden om aan te sluiten op het nieuwe omgevingsrecht. Het voorstel voor de wijziging van de Awb is deze week de internetconsultatie ingegaan. Belanghebbenden kunnen reageren tot uiterlijk 18 mei.

Bron: VNG


Ollongren wil lagere overhead bij woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) wil de administratieve lasten en overhead voor woningcorporaties verlagen. Ze merkt dit op naar aanleiding van vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA). Een verantwoorde verlaging van de administratieve- en toezichtslasten moet ervoor zorgen dat woningcorporaties hun publieke taken beter kunnen uitvoeren.

Bron: vastgoedmarkt.nl

Sira Consulting heeft in 2017 de administratieve lasten als gevolg van de Woningwet in kaart gebracht voor Aedes. Het rapport is te downloaden via de onderstaande link:

Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties (pdf)


De Tijd: het fiscale systeem in België moet op de schop

Een column in De Tijd roept op het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen. Het belastingstelsel wordt getypeerd als een jungle met uitzondering op uitzondering. Terwijl juist eenvoud een basisvoorwaarde is om de administratieve lasten voor de overheid en de belastingplichtige te verminderen. Complexiteit is, aldus de schrijvers, alleen in het voordeel van gespecialiseerde bedrijven.

Zij roepen op elke fiscale maatregel te koppelen aan één, hooguit twee meetbare doelstellingen, zodat maatregelen kunnen worden geëvalueerd op effectiviteit en efficiëntie.

Bron: De Tijd

Sira Consulting heeft in België onderzoek verricht naar de invloed van onder andere fiscale regelgeving op Belgische horecabedrijven. Ook uit dit onderzoek bleek dat ondernemen in België wordt bemoeilijkt door de complexe regelgeving.

Meting van de gevolgen van regelgeving bij Belgische horecabedrijven (pdf)


Gemeenten krijgen gezamenlijk besloten netwerk voor data

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur-Netwerk (GGI-Netwerk) moet het mogelijk maken om data veilig uit te wisselen tussen (decentrale) overheden. Het GGI-Netwerk wordt onderdeel van het afsprakenstelsel Diginetwerk en wordt gerealiseerd door VNG-Realisatie en Logius.

Uitwisseling van gegevens draagt bij aan lagere regeldruk bij burgers en bedrijven, lagere uitvoeringslasten voor de overheid zelf en lagere maatschappelijke kosten door minder fraude.

Bron: Binnenlands Bestuur

In de praktijk blijken de voordelen van (her)gebruik gegevens lang niet altijd te worden verzilverd. Sira Consulting ondersteunt onder andere de G4-gemeenten om optimalisatiemogelijkheden voor het (her)gebruik van gegevens te identificeren.


Experiment zorgt voor minder regels op scholen

De minister van onderwijs, Arie Slob, onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Uit een pilot blijkt dat scholen minder werkdruk ervaren na vereenvoudiging van het schoolplan.

Ook voor de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs wordt onderzocht of deze op alle scholen in het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Ouders kunnen dan voortaan maximaal twee dagen per jaar een educatieve activiteit ondernemen met hun kind onder schooltijd.

Bronnen: PO-raad; brief aan de Tweede Kamer

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren.


Vervolgtraject ‘(Ont)regel de zorg’ op 30 januari van start.

In vervolgtraject van ‘(ont)regel de zorg gaan zorgprofessionals met steun van het ministerie van VWS en samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Minister De Jong van VWS geeft op 30 januari het officiële startsein.

Bron: Skipr; Zorgvisie

Terugblik week 3

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 3. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


FD: Het toezicht op de woningcorporaties is doorgeslagen

Uit een rondgang van FD langs corporatiebestuurders, gesprekken met toezichthouders en informatie uit documenten blijkt dat het hoognodig was dat er meer en beter gelet werd op de besteding van het geld voor corporatiewoningen, maar het nieuwe toezicht is te rigide en gaat mank aan een overdaad aan regels. Met als gevolg dat bijvoorbeeld verduurzaming in de woningbouw in het gedrang komt.

Naast eigen onderzoek, baseert FD zich in het artikel ook op onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd voor Aedes.

Bron: FD


Regeldruk in het onderwijs neemt toe

Ondanks de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’, uitgevoerd om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk. Dat blijkt uit het rapport ‘Regeldruk en de Regeldrukagenda’ dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gepubliceerd.

Bronnen: OCW, PO-Raad, Trouw


VNO-NCW en MKB Nederland: Stel handhaving nieuwe privacywet UAVG jaar uit

De ondernemersorganisaties hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming een jaar uit te stellen. De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet, aldus voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemingsorganisaties om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ook willen zij dat de Autoriteit meer rekening houdt met kansen voor datagedreven innovatie. Ten slotte constateren zij dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. De ondernemersorganisaties willen concreet inzicht in de gegevens die ondernemers mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.’

Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW


Sorgdrager leidt nieuwe taskforce circulaire economie

Winnie Sorgdrager gaat leiding geven aan de Taskforce herijking afvalstoffen. Deze taskforce gaat belemmeringen in wetgeving onderzoeken. Ook de uitvoering wordt tegen het licht gehouden, om belemmeringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving in kaart te brengen. Eind 2019 rapporteert Sorgdrager haar bevindingen aan het kabinet.

Bron: Binnenlands bestuur


Minister De Jonge wil met verzond verstand vormgegeven wetten

In december zijn de wetsvoorstellen voor de aanpassing van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet forensische zorg (Wfz) aangeboden aan de Eerste Kamer.

Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer vorige week heeft minister De Jonge van VWS aangegeven in overleg te gaan met de sector om te bezien hoe hoge administratieve lasten als gevolg van de wetsvoorstellen kunnen worden voorkomen. Op 23 januari vindt er stemming plaats over de wetsvoorstellen.

Sira Consulting heeft in het verleden uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van wetten in de zorg voor de lasten van zowel zorgaanbieders als patiënten.

Bron: Zorgvisie


Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State

Staatssecretaris Knops van BZK heeft het wetsvoorstel ‘Digitale overheid’ voorgelegd aan Raad van State, nadat eerder door de ministerraad werd ingestemd met het voorstel.

De Wet digitale overheid omvat regels over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid, over informatieveiligheid en over het verplicht gebruik van open standaarden. De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die in de wet worden aangewezen, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Bron: Digitaleoverheid.nl


Gevolgen van de harde brexit in kaart

De administratieve lasten die erbij komen voor ondernemers, als Brussel en Londen vóór hun scheiding geen handelsakkoord sluiten, kost Nederlandse bedrijven jaarlijks alleen al 387 tot 627 miljoen euro. De gevolgen van een zogeheten harde brexit verschillen per sector, maar sommige sectoren worden flink geraakt. Vleesbedrijven moeten door administratieve lasten en markttoegangseisen vrezen voor een jaarlijkse strop van ongeveer 10 tot 28 miljoen euro. Voor de snijbloemensector is dat 4,4 tot 7,3 miljoen. De kosten van nieuwe (douane)formaliteiten kunnen zelfs oplopen tot ruim 600 miljoen euro.

Bron: Europa.nu

Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 treden enkele nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we een beknopte selectie nader toe. Op SConline is een totaaloverzicht beschikbaar met alle veranderingen per 1 januari 2018.

Kinderopvang

Er worden geharmoniseerde kwaliteitseisen geïntroduceerd voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Deze beogen:

  • Meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgt ieder kind een mentor.
  • Betere ondersteuning van beroepskrachten. Zo gaan specifieke regels gelden voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers.
  • Personeelsinzet die aansluit bij de behoeften van kinderen in verschillende ontwikkelingsfasen. Zo krijgt de buitenschoolse opvang meer ruimte voor sporttrainers of kunstenaars.

Verder ontvangen ouders per 2018 niet alleen kinderopvangtoeslag wanneer hun kind naar de kinderopvang gaat, maar ook wanneer het naar de peuterspeelzaal gaat.

Loonbetaling

Op het gebied van loonbetaling veranderen ook verschillende aspecten:

Brandveilig gebruik

Op landelijk niveau gaan duidelijke, uniforme regels gelden voor het brandveilig gebruik van plaatsen die worden gebruikt in georganiseerd verband. Hierbij valt te denken aan tenten, tribunes en podia bij openluchtfestivals. De regels vervangen de verschillende gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen, die niet altijd helder zijn. De nieuwe regels zijn niet van toepassing op bouwwerken die vallen onder bestaande regelingen, zoals Woningwet, Bouwbesluit 2012 en Activiteitenbesluit.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Schagen akkoord met voorgestelde verbeteracties voor dienstverlening

De gemeente Schagen heeft in samenwerking met Sira Consulting het Bewijs van Goede Dienst uitgevoerd. De gemeente heeft het instrument ingezet om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te meten, verbeteren en monitoren. Na de nulmeting van 2015 en het hierop volgende implementatietraject ter uitvoering van de actiepunten heeft de gemeente in 2017 de éénmeting uitgevoerd. Op 5 december jl. is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen akkoord gegaan met de voorgestelde verbeteracties uit de éénmeting.

Aan iedere aanbeveling uit de éénmeting van het Bewijs van Goede Dienst heeft de gemeente Schagen een verbeteractie gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn het introduceren van een statusvolgsysteem, het instellen van een ondernemersloket en het uitbreiden van de beschikbare informatie voor ondernemers. Naast deze verbeteracties verbetert de gemeente de dienstverlening verder door het optimaliseren van het gebruik van het bestaande workflow systeem. Zo biedt het systeem niet alleen de mogelijkheid om informatie te geven over de status van aanvragen, maar wordt het ook eenvoudiger om één medewerker verantwoordelijk te maken voor de afhandeling.

Ondernemers, maar ook inwoners, leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en de (economische) groei van een gemeente. Zo is het bedrijfsleven de motor van de economie en van belang voor de werkgelegenheid, terwijl initiatieven van inwoners een bijdrage leveren aan een gezonde woon- en leefomgeving. In een tijd van maatschappelijke verandering is het belangrijk om regelmatig na te gaan of ondernemers en inwoners de dienstverlening nog positief beoordelen. Door periodiek de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen, is een gemeente in staat om (pro)actief in te spelen op veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij. Het resultaat is een verbeterde dienstverlening. Sira Consulting ondersteunt diverse gemeenten hierbij. Bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: december

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijke dag voor het lokale bestuur, aangezien de gemeenteraad de burgers vertegenwoordigt, de belangrijkste punten van het gemeentelijke beleid bepaalt en het college van burgemeester en wethouders controleert. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 1:

  • Driekwart van de zittende gemeenteraadsleden stelt zich opnieuw beschikbaar voor een volgende periode, hoewel zij wel enkele kanttekeningen plaatsen bij het werk als raadslid. Hierbij noemen zij vooral de hoge werkdruk. Het vinden van nieuwe gemeenteraadsleden blijkt dan ook lastig te zijn. Voor sommige partijen is dat reden om niet mee te doen aan de verkiezingen.
  • In totaal nemen 55 gemeenten geen deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit komt door herindelingen die hebben plaatsgevonden of zijn gepland. De meest recente herindeling vond plaats in Friesland, Groningen en Gelderland, waar veertien gemeenten opgaan in zes gemeenten. Hierdoor telt Nederland 380 gemeenten per 1 januari 2018.
  • Door een aanpassing van de Kieswet per 2019 wil het kabinet het proces van vaststelling van verkiezingsuitslagen transparanter en beter controleerbaar maken. Het wordt verplicht om de processen-verbaal van de stembureaus te controleren tijdens een openbare zitting en na afloop elektronisch openbaar te maken.
  • Raadsleden vinden dat ze te weinig invloed hebben op regionale besluitvorming. Zij beschouwen het toenemende aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden als een bedreiging voor de lokale democratie en missen de mogelijkheid om in te grijpen. Zij willen vooral meer handvatten om genomen besluiten ongeldig te verklaren of de samenwerking te beëindigen. Ook willen zij dat wethouders op een verplichte jaarlijkse verantwoordingsbijeenkomst uitleg geven aan de raad over de besluiten die zij nemen in de samenwerkingsverbanden.
  • Steeds meer gemeenten onderzoeken wat zij de afgelopen vier jaar hebben bereikt op het gebied van onder andere werkgelegenheid, economisch klimaat, regeldruk en burgerparticipatie. Beleidsevaluaties zijn een belangrijk onderdeel van goed lokaal bestuur.

Sira Consulting is een onderzoeks- en adviesbureau dat overheden ondersteunt bij een efficiënte realisatie van hun beleidsdoelen. Door het terugdringen van de regeldruk, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, zijn gemeenten onder andere in staat om economie, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te stimuleren.

Resultaten van drie subsidie-evaluaties verkeersveiligheid

Recent heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de subsidieregelingen van de verkeersveiligheidsorganisaties Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en TeamAlert geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. De subsidies die het ministerie van IenW verstrekt, zijn bedoeld om kennis over verkeersveiligheid te vergroten en weggebruikers bewust te maken van veilig gedrag in het verkeer, inclusief de risico’s van onveilig gedrag.

De subsidieregelingen lopen per 1 januari 2019 af en dienen conform artikel 2 en 4 van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) te worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Sira Consulting heeft de evaluatie uitgevoerd conform de eisen die de RPE voorschrijft.

Resultaten

Uit alle drie de evaluaties blijkt dat de subsidiedoelstellingen van de drie verkeersveiligheidsorganisaties gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het ministerie in het kader van verkeer en vervoer. Hiermee is het verantwoord dat IenW via de subsidieregeling subsidie verstrekt. Het aantal beleidsindicatoren in het verkeer- en vervoersbeleid is wel beperkt benoemd.

Bij het beoordelen van de doeltreffendheid is onderzocht of de activiteiten van VVN, SWOV en TA aansluiten bij de subsidiedoelstellingen, zoals vermeld in de afzonderlijke subsidieregelingen. Het resultaat van het onderzoek laat zien dat alle drie de organisaties doeltreffend en doelmatig zijn, maar dat op bepaalde onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. Voor alle organisaties blijkt dat de beleids- en subsidiedoelstellingen zonder de subsidie in significant mindere mate gerealiseerd zouden zijn.

Aanbevelingen

Het valt op dat concrete indicatoren in het beleid en in de subsidieregeling nagenoeg ontbreken. Deze zijn belangrijk voor het monitoren of het beleidsdoel van het ministerie wordt behaald. Eén van de aanbevelingen is daarom om beleids- en subsidie-indicatoren op te stellen. Daarbij kan ook gekeken worden hoe de activiteiten nog beter benut kunnen worden om de subsidiedoelstellingen te behalen.

Andere aanbevelingen zijn gericht op het efficiënter inrichten van het aanvraag- en verantwoordingsproces. Een efficiënt subsidieproces zorgt ervoor dat VVN, SWOV en TA en het ministerie van IenW minder tijd kwijt zijn aan het aanvragen en verantwoorden van de subsidie.

Meer weten?

Sira Consulting is gespecialiseerd in het uitvoeren van beleids- en subsidie-evaluaties. Belangrijk hierbij is dat de vereisten vanuit de RPE in acht worden genomen. Uit eerder Sira-onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën bleek dat slechts een beperkt aantal evaluaties voldoet aan de eisen conform de RPE.

Belemmerende regels bij het verlenen van mantelzorg

Mensen die mantelzorg verlenen, hebben te maken met verschillende wet- en regelgeving. Die wordt niet altijd als eenvoudig ervaren. Volgens Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers, ontmoedigen de regels het geven van mantelzorg. Dit wringt met de gedachte dat informele zorg een steeds belangrijker aandeel in de zorg krijgt, aldus de organisatie.

Met welke regels hebben mantelzorgers te maken?

Volgens Mezzo hebben mantelzorgers vooral last van onderstaande regels:

Kostendelersnorm (Participatiewet)

Deze norm bepaalt hoeveel bijstand iemand krijgt als hij of zij met meerdere personen in één huis woont. Als mantelzorgers met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering intrekken bij degenen aan wie zij zorg verlenen, worden zij op de uitkering gekort. Dit geldt ook voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering die meer dan drie nachten in de week bij degene die zij verzorgen verblijven. Voor uitkeringsgerechtigde mantelzorgers vormen deze bepalingen een hoge drempel om iemand intensieve zorg te verlenen.

Medehuurderschap (Burgerlijk Wetboek)

Als een mantelzorger intrekt bij degene die zorg nodig heeft en binnen 2 jaar overlijdt, loopt de mantelzorger het risico dat hij of zij de woning moet verlaten. De wet stelt dat mensen minimaal 2 jaar bij de hoofdhuurder moeten wonen om medehuurder te worden. Door deze lange termijn hebben mantelzorgers lang onzekerheid of zij in het huis kunnen blijven wonen.

Mantelzorgverklaring (gemeentelijke regelgeving)

Veel gemeenten vragen om een mantelzorgverklaring als een mantelzorgwoning wordt gebouwd. De juridische grondslag voor de verklaring ontbreekt, waardoor vertraging kan ontstaan in het bouwproces.

Ontheffing sollicitatieplicht (gemeentelijke regelgeving)

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering hebben niet automatisch recht op een aantal maanden ontheffing van de sollicitatieplicht als zij een naaste verzorgen, zoals mensen met een WW-uitkering. Het is aan gemeenten om te beslissen hoe zij hier mee omgaan.

Persoonsgebonden budget (gemeentelijke regelgeving)

Het is niet bij alle gemeenten mogelijk om mantelzorgers voor hun zorgtaken te betalen vanuit een persoonsgebonden budget. Gemeenten verwachten dat veel mantelzorgers dan uitbetaald willen worden. Dit ontmoedigt het geven van mantelzorg.

Hoge lasten mantelzorgers

De stapeling van regels leidt tot hoge lasten voor mantelzorgers. Het regelen van zaken, het invullen van formulieren en andere administratieve rompslomp zorgt ervoor dat mantelzorgers steeds minder aan hun eigenlijke taak toekomen: het zorgen voor de ander. Minder wantrouwende wetgeving is volgens Mezzo nodig om tot een oplossing te komen.

Effectieve regels maken zorgen weer mogelijk

Sira Consulting ondersteunt gemeenten en het ministerie bij het oplossen van knellende regelgeving op allerlei gebieden, zoals zorg, onderwijs, bouwen en wonen. Een methode die wij bijvoorbeeld kunnen inzetten, is de klantreismethodiek. Hiermee gaan we na wat de knelpunten zijn en hoe deze opgelost kunnen worden vanuit het perspectief van de mantelzorger. Op basis hiervan schetsen we de ideale klantreis. Op deze manier kan mantelzorg weer écht zorgen worden.